Підписатися на RSS

Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації

Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації – одна із провідних кафедр Хмельницького інституту соціальних технологій вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Метою створення кафедри є забезпечення викладання фахових дисциплін для спеціальності «Фізична реабілітація» напряму підготовки «Здоров’я людини» та медико-біологічних дисциплін на інших спеціальностях інституту.

/Files/images/Новый рисунок (3).pngАналіз стану здоров’я населення України в цілому і у Хмельницькій області зокрема свідчить про незадовільну медико-демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, відсутність природного приросту населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також поширення хвороб. Основні причини смертності – хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. Показники смертності від хвороб системи кровообігу в Україні є найвищими серед європейських країн. Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою – у середньому 6-8 відсотків. Залишається вкрай бідною інфраструктура та індустрія здоров'я. Тому поліпшення здоров'я неможливе без істотних соціально-економічних змін. Для цього в першу чергу необхідно готувати кваліфікованих фахівців, здатних здійснювати ефективну профілактичну і реабілітаційну роботу. Потреба в кваліфікованих фахівцях цього профілю є дуже великою у зв’язку із проголошенням державою і конституційним закріпленням курсу на побудову соціально-орієнтованої Української держави.

За даними Головного управління статистики в Хмельницькій області проживає близько100 тисяч інвалідів усіх категорій, у тому числі декілька десятків тисяч інвалідів війни, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів до 18-ти років, які потребують відповідних соціальних та медико-реабілітаційних послуг.

У 30 будинках-інтернатах і одному геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці проживає більш ніж 1,5 тис. одиноких престарілих, інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, за якими здійснюється постійний сторонній догляд та надається цілодобова медична допомога.

В області функціонує 15 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, до складу яких входять 13 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, та 2 центри реабілітації та тимчасового перебування інвалідів і дітей-інвалідів із розумовою відсталістю, підпорядкованих органам праці та соціального захисту населення.

/Files/images/Новый рисунок (4).pngСаме така ситуація і зумовила доцільність відкриття у 2000 році в нашому закладі напряму підготовки фахівців за спеціальністю: «Фізична реабілітація» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який за новим переліком галузей знань та напрямів підготовки фахівців з вищою освітою отримав назву «Здоров’я людини». На той час ми були єдиним вищим навчальним закладом в області, який здійснював підготовку фахівців цієї спеціальності.

Кафедра фізичної реабілітації створена у серпні 2001 р. Її очолила кандидат біологічних наук, доцент, Людмила Григорівна Васил'євих. Під її керівництвом спеціальність набула високих темпів розвитку, була пройдена акредитація підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст». З 2006 по 2011 рік кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, знаний в Україні та за її межами висококваліфікований спеціаліст у галузі теорії і практики лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації Віталій Петрович Мурза. З 2011 року і по теперішній час її очолює доктор медичних наук, професор Леонід Семенович Якимець, під керівництвом якого кафедра пройшла повторну акредитацію і проходить ліцензійну експертизу по наданню другої вищої освіти по спеціальності «Фізична реабілітація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

До складу випускової кафедри входять 10 штатних викладачів, із них один доктор медичних наук, професор кафедри фізичної реабілітації, один доктор медичних наук, 3 кандидати медичних наук, доценти, один кандидат біологічних наук. У складі кафедри працюють 20 внутрішніх сумісників, штатних працівників інституту, серед яких 2 доктори педагогічних наук, професори, один кандидат філологічних наук, 2 кандидати історичних наук, 2 кандидати педагогічних наук, доценти, 3 кандидати філософських наук, один кандидат психологічних наук, один кандидат економічних наук.

Крім цього, до складу кафедри входять 10 зовнішніх сумісників, серед яких 3 доктори медичних наук, професори, 2 доктори психологічних наук, професори, 3 кандидати медичних наук, один кандидат юридичних наук, доцент.

Підготовка бакалаврів та спеціалістів на кафедрі включає в себе навчальні дисципліни, які дозволяють їм стати висококваліфікованими фахівцями: «методи фізичної реабілітації», « оздоровчий фітнес», «теорія та методика викладання основ здоров’я», «основи реабілітології», «масаж лікувальний». Також вони вивчають цілий комплекс спортивних дисциплін: «Теорія та методика фізичного виховання», «Загальна теорія спорту для всіх», «Гімнастика та методика її викладання» та інше. У підсумку виходить фахівець, який, згідно з класифікатором професій ДК 003-2010, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327, може займати посади: керівник фізичного виховання, начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу), фахівець з фізичної реабілітації, масажист спортивний, масажист, інструктор з аеробіки, інструктор з фізкультури, інструктор навчально-тренувального пункту, інструктор-методист з фізичної культури та спорту, інструктор-методист спортивної школи, інструктор-методист тренажерного комплексу (залу), тренер з виду спорту.

До послуг наших студентів спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані наочними і технічними засобами навчання: кабінети анатомії та фізіології людини, теоретичних основ фізичного виховання, теоретичних основ фізичної реабілітації, фізіологічних основ фізичної культури, кабінет реабілітаційного супроводу навчання, науково-дослідна лабораторія здоров'язберігаючих технологій, гімнастична та тренажерна зали, спортивні майданчики, стадіон, комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом, студентський гуртожиток.

Щорічно студенти напряму підготовки „Здоров’я людини” беруть активну участь у Всеукраїнських студентських Олімпіадах і конкурсах з фізичної реабілітації, стають їх переможцями та призерами. На Університетських конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів, що проводяться в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інклюзивному освітньому середовищі”, роботи студентів неодноразово отримували премії та грошові винагороди.

Функціонує студентський науково-виробничий підрозділ «Реабілітолог», який працює над комплексною науково-дослідною роботою за темою “Стан здоров’я дітей і молоді на сучасному етапі розвитку суспільства та шляхи його покращення за допомогою методів фізичної реабілітації».

/Files/images/Новый рисунок (5).pngНабуті професійні навички закріплюються під час проходження навчальної, організаційної, комплексної практики з фаху на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, Хмельницької міської лікарні, Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №8, Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів із розумовою відсталістю «Родинний затишок», Хмельницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів із порушенням інтелекту «Школа життя», вертебро-оздоровчого центру Євмінова у Хмельницькій області, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із особливими потребами, загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, а також на базі інших реабілітаційно-оздоровчих центрів, спеціалізованих освітніх закладів для дітей із функціональними обмеженнями. Кращі студенти, які зарекомендували себе сформованими фахівцями, після проходження практик залишаються на роботу в цих установах.

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами України та інших країн, зокрема, з Академією педагогічних наук України, Державним науково-дослідним інститутом фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом проблем виховання НАПН України, Вінницьким державним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, Луцьким інститутом розвитку людини «Україна» та ін.

Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”, учасниками якої є провідні науковці в галузі фізичного виховання та фізичної реабілітації з багатьох педагогічних і наукових установ України, Росії, Білорусі, Польщі. Матеріали конференції публікуються у щорічному збірнику наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій.

Вагомою складовою підготовки студентів є спорт. Серед викладачів кафедри відомі спортсмени: Михайло Євгенович Чайковський – заслужений тренер України з карате, доцент кафедри; Володимир Іванович Пуча – заслужений майстер спорту України з карате, майстер спорту України міжнародного класу, старший викладач кафедри; Володимир Іванович Чорний – майстер спорту України міжнародного класу з карате, старший викладач кафедри; Євген Іванович Костін – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту СРСР з гандболу, старший викладач кафедри; Олександр Антонович Ручко – тренер волейбольної команди вищої категорії.

Результатом цього є високі спортивні досягнення студентів інституту.

На кафедрі здоров’я людини і фізичної реабілітації навчаються студенти, які є майстрами та кандидатами у майстри спорту з різних видів, мають неодноразові нагороди на обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. На кафедрі діють спортивні секції з волейболу, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, панкратіону, карате-до, кікбоксінгу та ін. Команди з цих видів є неодноразовими призерами всеукраїнських, обласних та міських змагань.

За кафедрою закріплено викладання 38 навчальних дисциплін, які представлені двома основними циклами:
- цикл природничо-наукової підготовки;
- цикл професійної та практичної підготовки.

Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст».

Навчально-методична і наукова робота викладачів кафедри планується перед початком навчального року. Кожен викладач має індивідуальний план, в якому відображено навчальну, методичну, наукову, організаційно-методичну та виховну роботу. Індивідуальні плани обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри перед початком навчального року. Завідувач кафедри контролює виконання індивідуальних планів викладачів, підсумки підбиваються в кінці кожного навчального семестру.

Кiлькiсть переглядiв: 1014

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.