Підписатися на RSS

Наукова діяльність

Наукова робота Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ведеться згідно річних планів наукової та науково-організаційної діяльності Університету «Україна», наказів та розпоряджень Президента Університету «Україна», «Програми розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна», а також у відповідності до вимог керівних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

/Files/images/nayk_diyalnist2.pngВона спрямовується на:

 • розбудову наукових шкіл та організацію досліджень із пріоритетних напрямів діяльності інституту (в контексті наскрізних НДР);
 • організацію та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, науково-методичні семінари);
 • підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями у процесі навчання в аспірантурі та робота здобувачів наукового ступеня);
 • організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентського наукового товариства, виконання студентами наскрізних наукових досліджень під керівництвом викладачів, підготовку конкурсних студентських наукових робіт, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету у всеукраїнських заходах);
 • публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах тощо);
 • розвиток наукової бази ХІСТ Університету «Україна» та її ефективне використання.

Науково-дослідна робота здійснюється у відповідності до пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету «Україна» і спрямована на:

 1. Удосконалення підготовки фахівців соціальної сфери на основі інноваційних технологій.
 2. Розробка та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі.
 3. Забезпечення фізичного та соціально-психологічного супроводу навчання студентів із особливими потребами.

Науково-дослідна робота (НДР) у Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професійний рівень. Виконання науково-дослідних робіт із залученням студентів дозволяє планувати реальну тематику курсових і дипломних проектів, забезпечує можливість участі студентів у підготовці студентських наукових праць, проведення наукових конференцій, винахідницьку діяльність.

Науково-педагогічні та наукові працівники інституту виконують дослідження та розробки відповідно до державних, галузевих та інших програм і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів, індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.

Одним із основних напрямків діяльності інституту є організація і проведення системних наукових досліджень. Серед основних завдань наукової та науково-дослідної роботи – розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень із пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; широке використання інтелектуального потенціалу інституту для забезпечення розвитку науки, культури та науково-технічного прогресу.

Згідно з планом наукової і науково-організаційної діяльності Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» на 2011-2012 н.р. було заплановане виконання 2 комплексних науково-дослідних робіт. Опрацювання цих робіт спрямоване на:

- створення комплексної програми соціально-педагогічної роботи в освітньому просторі ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації для досягнення успішної соціалізації молоді з особливими потребами;

- розвиток теоретичних і практичних засад фінансового ринку в умовах сталого розвитку економіки України;

- опрацювання рекомендацій щодо поліпшення якості підготовки фахівців економічного напряму в інтегрованому середовищі ВНЗ.

Тема НДР «Розробка системи соціально-педагогічної роботи з молоддю в освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації» (шифр 0109U004821).

/Files/images/nayk_diyalnist1.pngТермін виконання –– 09.2008 р. – 12.2013 р.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чайковський Михайло Євгенович, ректор ХІСТ Університету «Україна».

На даний час розроблено етапи здійснення дослідження, опрацьовується другий етап дослідження.

Метою цієї роботи є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності моделі соціально-педагогічної роботи з молоддю в освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації.

Практична значущість дослідження полягає в підвищенні готовності інтегрованих закладів освіти до впровадження інклюзивного навчання.

Тема НДР «Актуальні проблеми теорії та практики фінансового ринку в умовах сталого розвитку економіки України та урахування їх впливу на підготовку фахівців економічного напряму» (шифр 0111U000549).

Термін виконання –– 02.2011 р. – 12.2014 р.

Науковий керівник – кандидат економічних наук Дражниця Сергій Анатолійович, завідувач кафедри фінансів та кредиту ХІСТ Університету «Україна».

Метою цієї роботи є розвиток теоретичних і практичних засад фінансового ринку в умовах сталого розвитку економіки України, опрацювання рекомендацій для підвищення рівня ефективності підприємницької діяльності в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки, поліпшення якості підготовки фахівців економічного напряму.

Згідно з розпорядженнями Президента Університету «Україна» та планами наукової діяльності, з метою підвищення наукового та науково-методичного рівня викладачів та співробітників, у Хмельницькому інституті соціальних технологій діють три наукових школи.

Наукова школа за напрямом:Фізичний та соціально-психологічний супровід навчання студентів із особливими потребами у ВНЗ.

Науковий керівник і засновник школи – Фесенко Віталій Павлович, кандидат медичних наук, доцент, відмінник освіти, завідувач науково-методичного центру соціально-педагогічної реабілітації.

У діяльності школи беруть участь 10 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • психологічна і педагогічна діагностика;
 • надання консультативної допомоги реабілітаційним установам та закладам освіти з питань комплексного обстеження дітей і молоді з особливими потребами, розробки індивідуальних програм реабілітації та поєднання навчального процесу і реабілітаційних заходів у супроводі навчання.

Наукова школа за напрямом: Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору орієнтації.

Науковий керівник і засновник школи – Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Хмельницького інституту соціальних технологій.

У діяльності школи беруть участь 13 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • вивчення та аналіз досвіду роботи центрів ранньої соціальної реабілітації дітей із особливими потребами;
 • моніторинг контингенту дітей і молоді з особливими потребами в дитячих садках і школах Хмельницького регіону;
 • вивчення досвіду інтегрованого навчання і реабілітації дітей і молоді в інтегрованих дитячих садках і школах м. Хмельницького;
 • надання методичної і практичної допомоги в реалізації соціально-педагогічної підтримки.

Наукова школа за напрямом: Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців соціальної сфери.

Науковий керівник і засновник школи – Галімов Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

У діяльності школи беруть участь 11 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Сучасний стан підготовки соціальних працівників в Україні:
 • проблема формування стандартів підготовки соціальних працівників;
 • сфера професійної діяльності фахівців спеціальності «соціальна робота» – «соціальна педагогіка».

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ХІСТ Університету «Україна» здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.

На цей час над виконанням дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук працює 30 осіб. Над виконанням докторських дисертацій (педагогіка, психологія та економіка) – 3 особи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Керівники, виконавці Термін виконання
I. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ТЕМА: Розробка та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей з особливими потребами
1 Розробка системи соціально-педагогічної роботи з молоддю в освітньому просторі: ЗОШ-ВНЗ інклюзивної орієнтації Виконавці: Чайковський М.Є., к.пед.н., доцент, Фесенко В.П., к.мед.н., доцент, Матвійчук Т.В., к.психол.н., доцент 2008 –2015
II. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
2 Актуальні проблеми теорії та практики фінансового ринку в умовах сталого розвитку економіки України та урахування їх впливу на підготовку фахівців економічного напряму Дражниця С.А., к.е.н, доцент, Бастричев В.С., к.військ.н., професор, Журба І.Є., к.е.н., доцент 2015-2017
III. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
3 Особливості формування креативності у студентів засобами інтерактивних технологій Матвійчук В.М., ст. викладач, Савчук О.О., викладач 2015-2017
IV. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
4 Розвиток національної педагогічної думки в закладах соціального виховання на Хмельниччині в 20-30 роках ХХ століття Харук Т.Я., викладач 2015-2016

ПЛАН

проведення науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на 2015 рік

Тема конференції Місто та термін проведення Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми підготовки та професійної діяльності фахівців соціальної сфери» м. Хмельницький, 26 листопада 50 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницький національний університет, Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищого професійного навчання, Південно-Уральський державний університет (м. Челябінськ, Росія)
Всеукраїнська конференція «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації» м. Хмельницький, 19 березня 70 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницький національний університет
Всеукраїнська конференція «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» м. Хмельницький, 23 квітня 60 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницький національний університет
Кiлькiсть переглядiв: 494

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.